ÔNG ĐẠI TÁ VỀ HƯU VÀ CÂU CHUYỆN “CHIẾN ĐẤU” VỚI TIỂU ĐƯỜNG

Cần Hoàng Khắc 08.03.2017